تیرچه پالادیوم تولید کننده تیرچه کرومیت فلزی تیرچه بتنی و تیرچه پیش تنیده استاندارد اجرای سقف کرومیت

اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی ، نمونه قرار داد

فایل PDF نمونه قرارداد اجرای سازه بتنی

قرار داد پیمانکاری اجرای سازه بتنی

 

در تاریخ                            این قرارداد بین آقای                                فرزند            

شماره شناسایی                                  صادره از                     مقیم              با آدرس و تلفن :  

                      

 

                                                                                                                                     به عنوان پیمانکار اول قرارداد شماره                                ساختمان آقای                              به آدرس

 

 

و آقای/ آقایان                                                      با مشخصات ، آدرس و تلفن :

 

 

به عنوان پیمانکار/ پیمانکاران دوم اجرای سازه بتنی منعقد می گردد.

ماده ۱ – موضوع قرارداد :

اجرای آرماتور بندی ، قالب بندی ، بتون ریزی و اجرای ویبره بتن فونداسیون ، ستون ها، سقف ها و راه پله ساختمان طرف قرارداد پیمانکار اول

( آقای                          ) به آدرس :

 ماده ۲- مبلغ قرارداد :

 بابت هر متر مربع                                    محاسبه می گردد.

هیچگونه تعدیلی به قیمت فوق تعلق نمی گیرد.

ماده ۳- مدت قرارداد :

 از تاریخ تنظیم و امضای قرارداد به مدت                        روز می باشد.

در صورتی که به دلایل غیرقابل پیش بینی بودن قصور پیمانکاران دوم این قرارداد ، این مدت کافی برای انجام کارهای ارجاعی نباشد با تشخیص پیمانکار اول مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده ۴- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

پس از بتن ریزی ستون های طبقه بالا ، سقف پایین تسویه می شود.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار /  پیمانکاران دوم :

پیمانکار /  پیمانکاران دوم متعهد می گردد مصالح تحویلی از طرف کارفرمای طرف قرار داد پیمانکار اول را فقط جهت اجرای موضوع قرارداد مصرف و از هرگونه حیف و میل شدن آن جلوگیری نماید.

پیمانکار /  پیمانکاران دوم متعهد و ملزم به اجرای مقررات ایمنی و حفاظت به منظور حفظ پرسنل خود در مقابل حوادث احتمالی طبق قوانین کار ایران می باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی خسارات پرسنل خود را بر عهده می گیرند.

پیمانکار /  پیمانکاران دوم باید کارگرانی را به کار بگیرد که دارای کارت اقامت و کارت کار ایران باشند و در غیر این صورت تمامی مسئولیت ها و جرائم آنها را بر عهده می گیرند.

کلیه امور اجرایی ساختمان موضوع قرارداد می بایستی طبق نقشه و یا با تائید سرپرست کارگاه و مهندس ناظر پروژه اجرا گردد.

این قرارداد در ۵ ماده و در صورت لزوم توضیحات ذیل تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد را دارد.

توضیحات :

 

 

 

 

امضا و اثر انگشت پیمانکار اول                                             امضا و اثر انگشت پیمانکار/ پیمانکاران دوم

 

 

شاهد ۱                                   شاهد ۲

 

 

                                                   

 

 

 

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :